18-25 januari, Böneveckan för de Kristnas Enhet

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Temat för veckan är:

Det
rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.

(5 Mosebok 16:18-20)

Låt oss bära fram våra gemensamma böner till Gud för kyrkan och för hela mänsklighetens behov.

Från öarna och oceanerna tillber vi dig, o Gud, Skaparen av allt liv. Över bergen och genom dalarna lovprisar vi dig, o Gud, världens frälsare. Med alla nationers tungomål, tackar vi dig, o Gud, kropparnas och själarnas tröstare. Vi kommer inför dig med våra bördor och vårt hopp. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din kärlek.

Vi ber för dem som lever i orättvisor mitt ibland oss. Ge oss mod att lyfta fram deras röster och stärka deras hopp. Vi ber för dem som fortsätter att befästa orättvisorna. Må din kärlek fylla våra hjärtan och göra oss till sändebud om frihet och fred. Vi ber för varje organisation och för varje människa som står upp för rättfärdighet. Hjälp oss att handla rättfärdigt i enlighet med ditt ord. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din rättfärdighet.

Vi ber för kyrkans synliga enhet. Hjälp oss att fullfölja Jesu bön om att vi alla skall bli ett och arbeta tillsammans för att manifestera ditt rike. Idag ber vi:

O Gud, hör vår bön och ge oss hängivelse för enhet.

Vi tackar dig för de många färger, kulturer och traditioner som vi delar i denna värld. I våra olikheter, ena oss genom din kärlek. Gör det möjligt för oss att handla tillsammans för att upprätthålla livet och att göra denna värld till ett rättfärdigt och fredligt hem för hela mänskligheten. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss din fred. AMEN.

Dag 1: Låt rätten välla fram som vatten (Amos 5:24)


Reflektion

Kristna
människor kan ibland vara mycket upptagna med bön och gudstjänst, men mindre
angelägna om att bry sig om de fattiga och marginaliserade. Ibland ber vi i
kyrkan men förtrycker samtidigt vår nästa eller exploaterar miljön. Kristna i
Indonesien erkänner att det i deras land finns människor som passionerat
försöker att utöva sin tro, men som samtidigt förtrycker dem som har en annan
tro och till och med utövar våld för att göra detta. Men enligt Lukasevangeliet
påminner Jesus oss om att det yttre tecknet på tillbedjan av Gud är att handla
rättfärdigt. Han är sträng i sitt fördömande över dem som försummar denna
förpliktelse.

I
Amos profetiska budskap avvisar Gus den gudstjänst som firas av dem som
försummar rättvisan, de skall i stället ”låta
rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström”

(Amos 5:24). Profeten insisterar på att gudstjänst och rättfärdiga handlingar
hör samman. När kristna arbetar tillsammans och lyssnar till ropet från de
fattiga och förtryckta växer de i gemenskap med varandra och med den Treenige
Guden.

Bön

Änkans, den föräldralöses och främlingens Gud,

du har visat oss rättfärdighetens väg.

Hjälp oss att följa din väg genom att handla rättfärdigt när vi tillber
dig.

Hjälp oss som kristna att tillbe dig tillsammans, inte bara i våra
hjärtan och tankar, utan också genom våra handlingar.

Må den heliga Anden hjälpa och leda oss att arbeta för rättfärdighet
varhelst vi befinner oss, så att många människor kan bli stärkta genom våra
insatser.

I Jesu namn. Amen.